in

แฟรนไชส์ Kid Able (คิดเอเบิ้ล)

จากความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ภาษานานาชาติ เช่น อังกฤษ จีน เวียดนาม และฝรั่งเศสให้กับนักเรียนตั้งแต่ เด็กเล็กจนถึงเด็กโต จนถึงวัยผู้ใหญ่ ที่คุณจินตนา ดาเนียล หรือ ครูจี้ ริเริ่มขึ้นภายใต้ชื่อสถาบันว่า เฟอร์เฟค เอ็ดดูเคชั่น มาตั้งแต่ปี 2552

แต่ต่อมาคุณจินตนา พบว่า กลุ่มผู้เรียนที่เป็นเด็กเล็กมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้เกิดสถาบันใหม่ คิดเอเบิ้ล ภายใต้สแกนที่ว่า Early leaning starts here เพื่อรองรับกลุ่มเด็กโดยตรง ด้วยประสบการณ์ทางด้านภาษาของ คุณจินตนา ผู้บริหารสถาบัน ซึ่งสำเร็จการศึกษาด้านอักษรศาสตร์ เอกภาษา ฝรั่งเศส จากมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงมีแนวคิดที่จะสร้างสรรค์หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ให้เด็กไทยได้เรียนกัน

ซึ่งก็คือการเน้นใช้วิธีการสอนผ่านการทำกิจกรรม (Based on Activities) เช่น การร้องเพลง เกมส์ภาษาอังกฤษ การประดิษฐ์ เป็นต้น ซึ่งทำให้นักเรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษ ขณะได้ทำกิจกรรมควบคู่กันไปด้วยกันอย่างมีความสุข ซึ่งมีผลทำให้นักเรียนซึมซับภาษาที่ครูใช้ และสื่อสารซึ่งกันและกันได้อย่างไม่รู้ตัว

การพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง ครูจี้ได้เข้าอบรมทฤษฏี Montessori รับรองโดยสถาบัน MMI โดยได้รับคะแนนดีเยี่ยมปี 2559 ได้เรียนจบหลักสูตรการประเมินพัฒนาการของเด็ก จากมหาวิทยาลัยมหิดลและในปีเดียวกัน ทางสถาบันได้รับใบประกาศเกียรติคุณ มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ โดยได้คะแนนในกลุ่ม 10 อันดับแรก ที่มีคะแนนสูงสุด

#แฟรนไชส์ Kid Able #Kid Able  #สถาบันสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน  #คิดเอเบิ้ล

#อยากรวยต้องรู้  #แฟรนไชส์คอร์สเรียน & การศึกษา  #therichmustknow.com

 

4

 

โปรแกรมการเรียน แบ่งเป็น 3 โปรแกรม  คือ

1.โปรแกรมภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา และเทคนิคการสอนอย่างมืออาชีพ เพื่อการสร้างเสริมประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม เรียนรู้ความหลากหลายและสีสันของภาษาสากลที่ใช้มากที่สุดในโลก

2.โปรแกรมภาษาจีน จัดการเรียนการสอนโดยเจ้าของภาษาจากประเทศจีน เพื่อการเรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ภาษาเดียวกับชุมชนที่ใหญ่ที่สุดของโลก

3.โปรแกรมสองภาษา เรียนรู้สองภาษาจากที่แห่งเดียว และเพลิดเพลินไปกับโรงเรียนสอนภาษาที่ทันสมัยเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าค้นหา

หลักสูตร 3 ระดับ

ส่วนหลักสูตร การเรียนการสอนของคิดเอเบิ้ล แบ่งออกเป็นแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 ระดับคือ

1

Group (1-3 ปี ) เตรียมความพร้อมให้ลูกน้อยของคุณในการเข้าสู่สภาพแวดล้อมของภาษาที่สอง และส ารวจสิ่งใหม่ๆรอบตัว เน้นกิจกรรมเคลื่อนไหว โดยใช้หลัก “มิวสิคแอนด์มูฟเม้นท์” หรือการเคลื่อนไหวตามเพลงประกอบ เป็นการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ ในการเข้าสู่สภาพแวดล้อมการเรียนรู้สองภาษา

 

2

Kid Group (3-6 ปี ) เรียนรู้ภาษาที่สองด้วยวิธีที่จะสร้างความสนุกสนานและการโต้ตอบระหว่างกัน ฝึกฝนทักษะภาษาใหม่ๆด้วยวิธีที่แตกต่าง เน้นวิธีสอนแบบสร้างความสนุกสนาน ให้เกิดการโต้ตอบระหว่างครูและนักเรียน โดยน าหลักสูตร “มอนเตสซอรี่” มาประยุกต์กับ การเรียนภาษาซึ่งจะคำนึงถึงผู้เรียนเป็นหลัก

 

3

Junior Group (6-12 ปี ) พัฒนาทักษะภาษาทั้ง 4 ด้าน ด้วยวิธีเฉพาะของโรงเรียนที่ได้มาตรฐานตามหลักสากลจัดตารางเวลาสร้างพัฒนาการตามความเหมาะสมของผู้เรียน เน้นวิชาการมากขึ้น แต่เพื่อไม่ให้เด็กเกิดความเบื่อหน่าย ก็ยังคงยึดหลักการเรียนแบบผ่านกิจกรรม

 

5

 

คุณสมบัติของผู้ลงทุน

– ควรเป็นผู้ที่รักในธุรกิจนี้ และมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เด็กไทยมีพัฒนาการด้านภาษาที่ดีขึ้น

– มีความเป็นครู มีจิตวิทยาในการพูดคุยกับพ่อแม่ และผู้ปกครอง

– มีความพร้อมในการลงทุนและพร้อมที่จะดูแลกิจการด้วยตนเอง

– มีสถานที่อยู่ในทำเลที่ดี   ใกล้โรงเรียน และ/หรือ ใกล้แหล่งที่อยู่อาศัย และ/หรือ อยู่ในพื้นที่โซนการศึกษาในห้างสรรพสินค้า หรือแหล่งชุมชนต่างๆ

– มองความสาเร็จของธุรกิจในระยะยาว

 

6

 

สิ่งที่ผู้ลงทุนแฟรนไชส์จะได้รับ

– ชื่อหลักสูตรและเครื่องหมายการค้า

– การอบรมครู ไม่จากัดจำนวนครั้ง

– ชุดข้อสอบวัดระดับความรู้ก่อนเรียน

– ชุดข้อสอบวัดผลหลังเรียน

– หนังสือ / เอกสาร ชุดเฉลยแบบฝึกหัดทั้งหมดในทุกๆระดับ

– โบรชัวร์ และเอกสารของหลักสูตรจานวน 500 ใบ (เฉพาะกรณี เปิดสาขาใหม่)

– ตัวอย่างแบบในการตกแต่งสถาบัน

– การประสานงาน และการสนับสนุนจากทีมวิชาการ ของสถาบัน คิด เอเบิ้ล

 

7

 

การลงทุนของแฟรนไชส์

ปัจจุบันสาขาทั้ง 3  แห่ง มีสามขา ที่เป็นของแฟรนไชซี่อยู่ 1 แห่ง คือ สาขา ซีคอน บางแค  สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดแฟรนไชส์ สถาบันสอนภาษา สำหรับเด็ก ของ Kidable   มีการลงทุน   2 รูปแบบ  ดั้งนี้

1.เปิดในศูนย์การค้า งบประมาณการลงทุนระหว่าง 1.5-2.5 ล้าน

2.เปิดต่างจังหวัด งบประมาณการลงทุนระหว่าง 7 แสน-1 ล้าน

โดยแบ่งเป็นประมาณการลงทุน ดังนี้

ผู้สนใจลงทุนเปิดสถาบัน คิดเอเบิ้ล   ใช้เงินลงทุนเบื้องต้น  700,000-2,500,000  บาท  แบ่งเป็น

  1. ค่าแฟรนไชส์ฟี 350,000 บาท (สำหรับปี 2558)

(ค่าจองสิทธิแฟรนไชส์ 50,000 บาท  ค่าแฟรนไชส์ 300,000 บาท ระยะเวลา 4 ปี)

  1. ค่าตกแต่งสถานที่ และอุปกรณ์ ประมาณ 700,000 – 2,000,000 บาท
  2. Royalty Fee 15 % ของยอดขายตามราคาหลักสูตรปัจจุบัน

(ตัวแปร ค่าใช้จ่าย จะขึ้นกับค่าเช่า สถานที่ และ การตกแต่ง)

สนใจติดต่อ

ฟอร์จูนทาวน์ โทร. 02-6410656 , 098-2877514

สุพรีมคอมเพล็กซ์ โทร. 02-6674657 , 087-1133233

ซีคอนบางแค โทร. 094-6987295

เอ็มที อารีน่า (ลำลูกกา) โทร. 063-9369356, 082-4681595

อรัญประเทศ (จ. สระแก้ว) โทร. 081-5544482 , 082-2128828

แพลตทินั่ม เพลส (วัชรพล) โทร. 064 247 4474

ราชบุรี (ซ.แม้นรำลึก) โทร. 094-6816161 , 084-6477743 , 063-9415622

FB : facebook.com/kidablethailand

เว็บไซต์ : kidablethailand.com

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : kidablethailand.com และ facebook.com/kidablethailand

แฟรนไชส์ มิสเตอร์บัน

แฟรนไชส์ ข้าวต้มปลาเก๋ากะพง