in

แฟรนไชส์ 7-ELEVEN

7-Eleven เป็นกิจการค้าปลีกในลักษณะร้านอิ่มสะดวก ซึ่งดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และการให้บริการต่างๆเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุด จนถึงปัจจุบัน 7-Eleven ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก สามารถให้บริการลูกค้า 9 ล้านคนต่อวัน โดยมีสาขาครอบคลุมภูมิภาคต่างๆ กว่า 9,000 สาขา (ข้อมูล ณ เมษายน 2559 ) ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ทำการขยายกิจการให้กว้างขึ้นโดยใช้ระบบ Store business partner หรือการให้อนุญาตสิทธิช่วง ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาบริหารกิจการที่คุ้มค่าต่อการลงทุน ภายใต้ระบบอันทันสมัย โดยบริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด ให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน หลักการคัดเลือกสินค้า ระบบการเงิน มีแผนส่งเสริมการขายและแผนการโฆษณาทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการไปช่วยแนะนำและแก้ปัญหาต่าง ๆ

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังเปิดโอกาสทางการลงทุน โดยเพิ่มโมเดลการลงทุนร้านเซเว่นฯ ที่ให้บริการ ร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส (eXta Plus) ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส (eXta Plus) ร้านยาเพื่อสุขภาพในชุมชน ใดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าประเภทยา สินค้าสุขภาพ/สมุนไพร อาหารเสริมและเวชสำอาง และมีเภสัชกรประจำที่พร้อมจะให้คำปรึกษากับลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นร้านยาใกล้ชุมชนที่ชุมชนไว้ใจ เพราะเราอยากให้คนในชุมชนมีสุขภาพดี

อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของการเปิดร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ก็คือ มีเภสัชกรประจำร้านเพื่อให้คำปรึกษา ดังนั้นจึงเปิดโอกาสแก่ผู้สนใจหรือมีญาติพี่น้องทางตรง ที่เป็นเภสัชกรที่มีใบประกอบโรคศิลป์สนับสนุนให้มาทำธุรกิจร้าน 7-Eleven และ ร้านยา eXta Plus

#แฟรนไชส์ CP ALL (7-ELEVEN)  #แฟรนไชส์ เซเว่น #7-ELEVEN #ร้านขายปลีก ส่ง

#แฟรนไชส์ค้าปลีก   #therichmustknow.com  #แฟรนไชส์ 7-ELEVEN

2

5

6

7

คุณสมบัติของผู้ลงทุน

1.เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทยได้

2.มีบุคคลค้ำประกัน

3.มีความพร้อมด้านการลงทุน

4.ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของบริษัทอย่างเคร่งครัด

5.รักงานบริการ อดทน ไม่ย่อท้อ

6.มีความพร้อมเรื่องบุคคลากร

7.มีเวลาบริหารร้าน

8.สามารถเข้ารับการอบรมเพื่อบริหารร้าน

3

หลักฐานการสมัคร

1.ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย และ สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนา STATEMENT ย้อนหลัง 3 เดือน หรือสำเนาบัญชีเงินฝากประจำย้อนหลัง 6 เดือน

4.ใบรับรองแพทย์ (ยื่นก่อนเข้าอบรม)

4

1

การสนับสนุนจากทางบริษัท

1.การลงทุนอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ

2.การตกแต่งร้านและปรับปรุงร้านค้า

3.การลงทุนสินค้าให้ตลอดอายุสัญญา

4.การให้ความรู้ และเทคนิคการบริหารการจัดการร้านค้า โดยการให้การอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ

5.การให้บริการในด้านต่าง ๆ ตลอดอายุสัญญา ดังนี้

– การจัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปช่วยเหลือในหน้าที่ต่าง ๆ ในช่วงเริ่มต้นดำเนินกิจการ

– การส่งเจ้าหน้าที่ ไปช่วยแนะนำให้คำปรึกษา แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ หรือแล้วแต่กรณีที่ได้รับการร้องขอ

– การจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ อย่างสม่ำเสมอ

– การช่วยตรวจสอบคลังสินค้าคงคลัง

– การช่วยตรวจสอบมาตรฐานร้านค้าในด้านต่าง ๆ

– การแนะนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงร้านให้ดีขึ้น

– การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ และการจัดรายการส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอตลอดไปตามแผนกำหนดของบริษัทฯ

– อื่นๆ

ขั้นตอนสู่การเป็นเจ้าของร้าน Store business partner

1.เข้าฟังการสัมนาการลงทุน

2.เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกโดยทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ

3.เข้าอบรมการบริหารจัดการร้าน

4.เริ่มบริหารจัดการร้าน Store business partner

ผู้ได้รับสิทธิ์การบริหาร(Store partner)

การลงทุน / ลงทุนโดย 7-11 รูปแบบ 1 รูปแบบ 2
อุปกรณ์การขายทุกรายการ P 0 บาท 0 บาท
สินค้า P 0 บาท 0 บาท
การตกแต่งภายใน

และภายนอกร้าน

P 0 บาท 0 บาท
ค่าใช้จ่ายในการขอรับสิทธิ 480,000 บาท 1,730,000 บาท
เงินสดค้ำประกัน 1,000,000 บาท 900,000 บาท
Total 1,480,000 บาท 2,630,000 บาท

การเข้าร่วมลงทุน

* *ได้รับคืนเมื่อสิ้นสุดการบริหาร ได้รับดอกเบี้ยคืนทุกปีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 1 มค. ของทุกปี

โครงการสินเชื่ออัตราพิเศษเจ้าของร้าน Store business partner โดยธนาคาร

1.โครงการสินเชื่ออัตราพิเศษเจ้าของร้าน Store business partner TYPE 1 วงเงินกู้ไม่เกิน 600,000 บาท ระยะเวลา สูงสุดไม่เกิน 5 ปี

2.โครงการสินเชื่ออัตราพิเศษเจ้าของร้าน Store business partner TYPE 2 วงเงินกู้ไม่เกิน 900,000 บาท ระยะเวลา สูงสุดไม่เกิน 8 ปี

ระยะเวลาการทำสัญญา

Type 1 : ระยะเวลาการทำสัญญา 6 ปี

Type 2 :  ระยะเวลาการทำสัญญา 10 ปี

โครงสร้างกลุ่ม

8

สนใจติดต่อ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

โทร : 02-711-7800

E-mail :  info@cpall.co.th

เว็บไซต์ : cpall.co.th

FB : facebook.com/cpall7/

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : เว็บไซต์ cpall.co.th

แฟรนไชส์ D-MILK ไมโลดิบ

แฟรนไชส์ เฟรชมารท์