in

แฟรนไชล์ Moly Care ล้างรถ

ธุรกิจด้านการทำความสะอาดรถยนต์ (Car Care) ในปัจจุบันมีบทบาทมากขึ้นในสังคมทั้งในการลดเวลาและการเพิ่มคุณค่าให้กับการดูแลรักษารถยนต์คู่ใจและสืบเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่มักทำความสะอาดดูแลรักษารถยนต์ด้วยตนเอง แต่ในปัจจุบันผู้ใช้รถส่วนมากนิยมทำความสะอาดรถยนต์ โดยการเข้าศูนย์บริการที่มีมาตรฐานมากขึ้น ถึงแม้จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า แต่ก็สามารถประหยัดเวลาและแรงงานของตนเอง

ในส่วนของธุรกิจ คาร์แลค 68 มีการวางรากฐานของการสร้างแบรนด์มาตั้งแต่ 25 ปีที่แล้ว จึงเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้รถส่วนมากถึงคุณภาพของสินค้า อีกทั้งนโยบายการตลาดของแฟรนไชส์ คาร์แลค 68 มีการจัดวางรูปแบบแฟรนไชส์อย่างชัดเจนเข้มแข็งไม่ว่าเป็นการอบรมหลักสูตรใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาบริการใหม่ การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการส่งเสริมการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์

จึงสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการในการลงทุนทำกิจการร่วมกับ คาร์แลค 68 และเพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่องและการเพิ่มรูปแบบการบริการที่มากขึ้น การพัฒนาตราหรือการสร้างแบรนด์ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ทางบริษัทได้ตัดสินใจลงทุนให้บริษัท Francrop Thailand เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบแฟรนไชส์ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการล้างขัดเคลือบสีอย่างสมบูรณ์แบบและได้มาตรฐานระดับสากล ในปัจจุบันคาร์แลค 68 จึงเรียกศูนย์บริการล้างรถทันสมัยรูปแบบใหม่ว่า โมลี แคร์

 

#แฟรนไชล์ Moly Care ล้างรถ #Moly Care ล้างรถ  #แฟรนไชส์ด้านบริการ

#บริการล้างรถ  #therichmustknow.com  #อยากรวยต้องรู้

1

คุณสมบัติของผู้ลงทุน

1.เหมาะสำหรับผู้ลงทุนใหม่ ไม่มีประสบการณ์ งบประมาณ 1,500,000 – 2,200,000 บาท

2.มีใจรักบริการ หรือธุรกิจประเภทรถยนต์

3.มีความพร้อมในด้านเงินทุน สามารถรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินได้

4.มีความพร้อมด้านสถานที่ เวลาบริหารงานและด้านบุคลากรในการควบคุมงาน

5.ต้องเป้นผู้ที่มีทัศนคติและวิสัยทัศน์ในเชิงบวก ในระบบธุรกิจแฟรนไชส์

6.เข้าใจกฎระเบียบริษัทและข้อปฏิบัติในสัญญาความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจ

7.มีความเข้าใจและตั้งใจจริง ที่จะพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

2

การลงทุนของแฟรนไชส์

1.Licensing Free / Set up Free

อายุสัญญา 6 ปี ค่าต่อสัญญาฉบับใหม่ทุกๆ 6 ปี 300,000 บาท

Franchise  Benefit / สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

– Intellectual  Property  Right  สิทธิในการปฎิบัติ การบริหารจัดการ

–  Professional  Training

การฝึกอบรมระดับผู้จัดการเป็นเวลา 7 วัน  ด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

การฝึกอบรมระดับปฏิบัติการเป็นเวลา  10 วัน  ด้วยภาคปฏิบัติ

On Site  Training  เป็นเวลา 7 วัน  เพื่อช่วยจัดวางระบบการทำงานจริง

On Site  Training  เป็นเวลา 30 วัน  เพื่อเสริมทักษะการปฏิบัติงาน  และเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

–  Set up  Implementation จัดส่งทีมที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์  ช่วยเหลือจัดการจัดตั้งธุรกิจ

–  Material  Support  สนับสนุนจัดหาสินค้า  เครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ  ราคายุติธรรม

– Marketing  Support  สนับสนุนสร้างตราสินค้า  โฆษณา   ประชาสัมพันธ์  ตราสินค้าในภาพรวม

  1. Deposit Franchise Fee / ค่าค้ำประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้สิทธิ์และสั่งซื้อสินค้า100,000 บาท

(บริษัทฯ จะชำระเงินคืนตามจำนวนกรณี เมื่อ Franchisee มิได้ก่อความเสียหายต่อการใช้สิทธิ์และมิได้มีค่าใช้จ่ายใดๆ ค้างชำระกับทางบริษัทฯ โดยจะจ่ายชำระคืนหลังอายุสัญญาสิ้นสุดลง ภายใน 30 วัน )

  1. Site Survey Charge / ค่าสำรวจพื้นที่

ค่าสำรวจพื้นที่ 10,000 บาท สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นที่ แต่ให้บริษัทฯ ช่วยประสานงานและจัดหาให้

ค่าสำรวจพื้นที่ 5,000 บาท สำหรับผู้ที่มีพื้นที่และ Franchisee เป็นผู้ประสานงานและจัดหาเอง

4.Architect 3D Design / ค่าออกแบบ 3D ไม่รวมค่าเขียนแบบก่อสร้าง ตร.ม. ละ 350  บาท

5.Fisrt Purchasing Order / สนับสนุนผลิตภัณฑ์ครั้งแรกเฉพาะคาร์แคร์ 200,000 บาท

6.Equipment / เครื่องมืออุปกรณ์ทุกชนิดจากทางบริษัทฯ   ตามจริง

7.Signet Decoration  /   ค่าตกแต่งป้าย         ตามจริง

8.Uniform / ค่าชุดยูนิฟอร์มพนักงาน            ตามจริง

9.Stationary /  ค่าอุปกรณ์แพ็คเกจการขาย   ตามจริง

10.Miscellaneous / ค่าชุดอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด      ตามจริง

11.Construction /  ค่าก่อสร้าง      ตามจริง

12.Software /  ค่าซอฟแวร์  ค่าเช่าเซอร์ฟเวอร์      ตามจริง

13.Local Store  Marketing  /   ค่าการตลาดท้องถิ่น     ตามจริง

14.Marketing /  Royalty  Fee     ไม่มี

3

วันทำสัญญา ค่าธรรมเนียมการทำสัญญาให้ชำระวันทำสัญญา 438,700 บาท (รายการที่ 1-3)

– งวดแรก 50 %   หลังทำสัญญา 15 วัน หรือก่อนการเซ็นต์ใบสั่งซื้อ / สั่งผลิต

– งวดสอง 50 %   ในวันที่ติดตั้งป้าย ก่อนจัดส่งสินค้า ก่อนเปิดศูนย์บริการ

– หลังจากนั้นชำระค่าสินค้า  เครดิต   30 วัน

หมายเหตุ

1.ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.Franchisee จะต้องจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนหรือคณะบุคคลให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันเพื่อบริษัทฯ จะทำการเปิดบิลใบเสร็จ

3.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ารูปแบบมาตรฐานการลงทุน

4

สนใจติดต่อ

บริษัท คาร์แลค (ไทย-เยอรมัน) จำกัด

1506 ซ.กาญจนาภิเษก 008 แขวงบางแค

เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

Tel. : (662) 454-2876-80

เว็บไซต์ : molycare.com

Email : marketing@molycare.com

FB : facebook.com/molycare/

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : เว็บไซต์ molycare.com

แฟรนไชส์ ลูกชิ้นจัง & ลูกชิ้นกรอบยากูซ่า

แฟรนไชส์ บ้านเดือนขนมไทย