in

แฟรนไชส์ นาดา คณิตปฏิทิน

“นาดา” (NADA-New Arithmetic Development Academy) คือสถาบันค้นคว้า และพัฒนาหลักสูตรจินตคณิตแนวใหม่ สนุกสนาน ท้าทาย ด้วยการคำนวณปฏิทิน 1,000 ปี ในใจ ได้ถูกต้อง ใช้เวลาไม่เกิน 5 วินาที เราเรียกหลักสูตรของเราว่า “คณิตปฏิทิน” (Calendar Arithmetic) หลักสูตรพัฒนาสมอง คณิตคิดเร็ว หรือจินตคณิต (Mental Arithmetic) เป็นหลักสูตรซึ่งเน้นเรื่องของสมาธิเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นสมาธิในการฟัง การทำงาน โดยใช้วิธีการทางเลขคณิต(arithmetic) บวก ลบ คูณ หาร เป็นสื่อการสอน และใช้ลูกคิดญี่ปุ่น (4-1) เป็นอุปกรณ์ ผู้เรียนจะสามารถคำนวณเลขได้เร็ว และถูกต้อง โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยใดๆ อันเป็นผลพลอยได้ จากการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ตามหลักสูตรของวิชาจินตคณิตที่แต่ละสถาบันได้วางไว้

หลักสูตรจินตคณิตของ NADA ได้ถูกพัฒนาให้มีการผสมผสานระบบปฎิทินเข้ามาเป็นสื่อการสอนด้วย เรียกว่า คณิตปฏิทิน (Calendar Arithmetic) คือมีการวิเคราะห์โจทย์ คำนวณ วัน เดือน ปี เพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างเป็นระบบ และเพิ่มแรงจูงใจในการเรียน ซึ่งเป็นความต้องการทางสมองของเด็กๆ ในวัยเรียน ทั้งหมดนี้ก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหลักสูตรจินตคณิตนั่นเอง

 

#แฟรนไชส์ นาดา คณิตปฏิทิน  #คณิตปฏิทิน  #แฟรนไชส์นาดา  #แฟรนไชส์คอร์สเรียน & การศึกษา

#อยากรวยต้องรู้  #therichmustknow.com  #สถาบันสอนคณิตศาสตร์  #สอนคณิตศาสตร์

2

คุณสมบัติของครูผู้สอน

1.มีวุฒิการศึกษาอย่างต่ำประโยควิชาชีพ (ปวช.) ต้องมีความรับผิดชอบ

2.ชาย-หญิง อายุระหว่าง 20 ถึง 30 ปี

3.มีนิสัยรักเด็กและรักการสอน

4.มีความพร้อมที่จะรับการอบรมอย่างต่อเนื่อง

ระเบียบการสำหรับผู้ประกอบการหลักสูตร NADA

สำหรับผู้ประกอบท่านใดที่มีความพร้อมในเรื่องของสถานที่ และบุคคลากร ที่สนใจหลักสูตร คณิตคิดเร็ว (คณิตปฏิทิน) เราพร้อมที่จะร่วมงานกับท่าน ขอเสนอหลักสูตรคณิตปฏิทินของ NADA ซึ่งเป็นหลักสูตร จินตคณิตแนวใหม่ (ได้จดทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ทะเบียน บ. 28576) นอกจากจะคิดเลขได้เร็วแล้ว ยังเพิ่มแรงจูงใจ สร้างความสามารถพิเศษให้กับเด็กๆ ด้วยการคำนวณปฏิทิน 1,000 ปี ในใจ และบนนิ้วมือได้รวดเร็ว และถูกต้อง ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกในเมืองไทย

การลงทุนของแฟรนไชส์

1.ตัวแทนหรือผู้ประกอบการต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิดำเนินการสำหรับเขตที่ กำหนดหรือตกลงกันไว้รายละ 50,000 – 100,000 บาท สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากสถาบัน NADA มีดังต่อไปนี้:

– กิจกรรมเปิดตัว 1 ครั้ง

– ป้ายหน้าสถานประกอบการ

– แผ่นพับ 100 ใบ

– ธงญี่ปุ่น 3 ผืน

– โปสเตอร์ 2 แผ่น

– ลูกคิดใหญ่ 2 ตัว

– เสื้อ 3 ตัว

– นาฬิกาจับเวลา 2 เรือน

– อบรมผู้ประกอบการ/ครูผู้สอน 3 คน สำหรับ 8 ระดับ ในระยะเวลา  2 ปีต่อเนื่อง

(ผู้ประกอบการจ่ายค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับ วิทยากร)

– นิเทศครู/สอบทุก 3 เดือนสำหรับ 8 ระดับ

2.ตัวแทนต้องชำระค่าที่พัก และค่าเดินทาง สำหรับการอบรมทั้ง 8 ระดับ โดยจัดการอบรมทุก 2 – 3 เดือน

3.ตัวแทนต้องมีความพร้อมเรื่องของสถานที่ อุปกรณ์อำนวยการเรียนการสอน ตกแต่งเบื้องต้น บุคลากรอย่างน้อย 3 คน( ครูผู้สอน 2 คน ผู้จัดการ 1 คน )

4.ค่าโฆษณา โดยมีข้อตกลงภายหลัง ตามความเหมาะสม

 

3

 

การสนับสนุนของ NADA ที่จะมอบให้ตัวแทนหรือผู้ประกอบการ

1.ฝึกอบรมครูผู้สอนให้ 3 คนรวมผู้ประกอบการ ตลอดหลักสูตรรวม 8 ครั้ง ถ้าต้องการอบรมครูเพิ่มเติมคิดค่าลงทะเบียนคนละ 3,000 บาท / ระดับ สำหรับตัวแทนที่ต้องการให้ส่งวิทยากรไปอบรมในต่างจังหวัด ตัวแทนจะต้องออกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเดินทาง และค่าที่พักให้วิทยากร

2.ตำราเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมทั้งวุฒิบัตรของแต่ละระดับ

3.การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ในทุกๆ ด้าน อาทิ:

– คุณภาพของครูผู้สอน

– คุณภาพของหลักสูตร

– กระบวนการวัด และประเมินผล

– การจัดการเรียนการสอน

– การอำนวยความสะดวกต่อการเรียนการสอน

– การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

 

4

 

สนใจติดต่อ

1

เว็บไซต์ : nadakids.com

FB : facebook.com/nada.nadakids

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : เว็บไซต์ nadakids.com

แฟรนไชส์ บ้านเดือนขนมไทย

แฟรนไชส์ อิงลิช คอนเนอร์