in ,

แฟรนไชส์ โรบอทชายด์ แอนด์ สมาร์ทเวดิกแมท

RobotsChild & Smart Vedic Maths ได้ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2549 เกิดจากความร่วมมือมาจากคณาจารย์และนักวิชาการการศึกษา ที่พร้อมไปด้วยประสบการณ์การสอน และมีผลสัมฤทธิ์ในการแข่งขันต่างๆของนักเรียนมากมาย โดยมุ่งเน้นเปิดโอกาสให้เด็กไทยตั้งแต่อายุ 4 ขวบขึ้นไปมีโอกาสพัฒนาศักยภาพ และความสามารถให้เก่งขึ้น สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้

ROBOT’S CHILD  &  Smart Vedic Maths  สถาบันส่งเสริมวิศวกรรมหุ่นยนต์ และคณิตสำหรับเด็ก ซึ่งเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้นความคิดสร้างสรรค์ ได้เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่การสร้างหุ่นยนต์ ออกแบบ ประดิษฐ์ เขียนโปรแกรมสั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์ และการทดสอบ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการออกแบบเทคโนโลยีชั้นสูง ทั้งนี้ได้ประสานวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ อาศัยการทำงานของเซนเซอร์ โดยมีการวัด เวลา ความเร็ว การสร้างกราฟ การหาค่าเฉลี่ย การรวม การคำนวณเข้ามาเกี่ยวข้องในรูปแบบที่สนุกสนาน สามารถสร้างงานที่มีความซับซ้อนด้วยความเพลิดเพลิน พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหา คิดอย่างมีระบบ ฝึกความอดทนและมีโอกาสแสดงผลงานในเวทีต่างๆ อาทิเช่น เข้าแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Olympiad, การแข่งขันหุ่นยนต์ FLL:First Lego League, โครงการประดิษฐ์หุ่นยนต์ สพฐ. ชิงชนะเลิศประเทศไทย,งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(สพฐ) ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อความสำเร็จในการศึกษา ในระดับที่สูงขึ้นและการทำงานในอนาคต

เนื้อหาในหลักสูตรถูกพัฒนาออกมาให้สอดคล้องกับเด็กแต่ละบุคคลจริงได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาทางวิชาการในหลักสูตรจาก มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon Robotic Academy (ประเทศสหรัฐอเมริกา, NATIONAL INSTRUMENTS (องค์กรนานาชาติ) M.I.T. (ประเทศสหรัฐอเมริกา), TUFTS UNIVERSITY (ประเทศสหรัฐอเมริกา), LEGO Education (ประเทศเดนมาร์ค)

#แฟรนไชส์ โรบอทชายด์แอนด์สมาร์ทเวดิกแมท  #อยากรวยต้องรู้  #ศูนย์เรียนรู้หุ่นยนต์  #เขียนโปรแกรม

#แฟรนไชส์คอร์สเรียน & การศึกษา  #โรบอทชายด์แอนด์สมาร์ทเวดิกแมท #therichmustknow.com #สถาบันสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1

โดยปัจจุบันสถาบัน RobotsChild & Smart Vedic Maths

ปัจจุบันมีทั้งหมด 5 หลักสูตร

1.หลักสูตร Robot’s child เป็นหลักสูตรสอนประดิษฐ์อัจฉริยภาพหุ่นยนต์สมองกล

2.หลักสูตร Green Energy Robotics

3.หลักสูตร Smart Vedic Maths เป็นหลักสูตรกวดวิชาคณิตศาสตร์

4.หลักสูตร Science Child ทดลองวิทยาศาสตร์

5.หลักสูตร 3D Child

2

การลงทุนของแฟรนไชส์

PACKAGE : A 230,000 บาท ไม่มี Royalty fee

1.สิทธิ์หลักสูตร Robot’s Child Robotics Program (ประดิษฐ์ เขียนโปรแกรม และทดสอบหุ่นยนต์)

2.LEGO Mindstorms EV3 Education 1 ชุด

3.LEGO Mindstorms EV3 Home 1 ชุด

4.Expansion Set 1 ชุด

5.สติ๊กเกอร์ตกแต่งกระจกหน้าร้าน ตามขนาดที่กำหนด และป้ายธงญี่ปุ่น

6.โบชัวร์ 2,000 แผ่น

7.เสื้อยูนิฟอร์มสำหรับครู 3 ตัว

8.เสื้อเด็ก 10 ตัว

9.ฟรี! สิทธิ์หลักสูตร Smart Vedic Math (วิธีคิดเลขเร็วด้วยเวทคณิต และการแก้โจทย์ปัญญา คิดวิเคราะห์)

10.อายุสัญญาสิทธิ 3 ปี

PACKAGE : B 320,000 บาท ไม่มี Roya

1.สิทธิ์หลักสูตร Robot’s Child Robotics Program (ประดิษฐ์ เขียนโปรแกรม และทดสอบหุ่นยนต์)

2.ฟรี การใช้สิทธ์ Robot’s child summer course ,Robot’s child for school

3.LEGO Mindstorms EV3 Education 1 ชุด

4.LEGO Mindstorms EV3 Home 1 ชุด

5.Expansion Set 1 ชุด

6.สติ๊กเกอร์ตกแต่งกระจกหน้าร้าน ตามขนาดที่กำหนด และป้ายธงญี่ปุ่น

7.โบชัวร์ 2000 แผ่น

8.คอมพิวเตอร์ 5 ชุด

9.เสื้อยูนิฟอร์มสำหรับครู 3 ตัว

10.เสื้อเด็ก 10 ตัว

11.ฟรี! สิทธิ์หลักสูตร Smart Vedic Math (วิธีคิดเลขเร็วด้วยเวทคณิต และการแก้โจทย์ปัญญา คิดวิเคราะห์)

12.อายุสัญญาสิทธิ 4 ปี

PACKAGE : C (ชุดเบ็ดเสร็จพร้อมเปิด ลดภาระในการเริ่มต้นธุรกิจ)

430,000 บาท ไม่มี Royalty fee

1.สิทธิ์หลักสูตร Robot’s Child (ประดิษฐ์ เขียนโปรแกรม และทดสอบหุ่นยนต์)

2.สิทธ์หลักสูตร Smart Vedic Math (วิธีคิดเลขเร็วด้วยเวทคณิต และการแก้โจทย์ปัญญา คิดวิเคราะห์)

3.สิทธ์หลักสูตร Science Child (ทดลองวิทยาศาสตร์ทั่วๆไป)

4.ฟรี การใช้สิทธ์ Robot’s child summer course ,Robot’s child for school

5.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเขียน โปรแกรมจำนวน 8 เครื่อง

6.ชุดหุ่นยนต์ LEGO Mindstorms EV3 Home จำนวน 3 ชุด

7.ชุดหุ่นยนต์ LEGO Mindstorms EV3 Education 2 ชุด

8.หลักสูตร EV3  ใหม่ล่าสุด เน้นคุณภาพ มีความเสถี่ยนมากขึ้นกว่าเดิม 8 Level เด็กๆจะเรียนอย่างสนุกสนาน

9.ชุด Expansion Set 1 ชุด

10.โต๊ะเรียนหุ่นยนต์ 8 ชุด

11.โต๊ะเรียนSmart Vedic Maths 10 ที่นั่ง (ชุดเบ็ดเสร็จ ลดภาระในการเริ่มต้นธุรกิจ)

12.สติ๊กเกอร์ตกแต่งกระจกหน้าร้าน ตามขนาดที่กำหนด และป้ายธงญี่ปุ่น

13.โบชัวร์ 2,800 แผ่น

14.เสื้อยูนิฟอร์มสำหรับครู 5 ตัว

15.เสื้อเด็ก 20 ตัว

16.ชุดเสื้อกาวน์ ทดลองวิทยาศาสตร์ 3 ตัว

17.สามารถซื้อสิทธิ์หลักสูตร Green Energy Robotics Science เพิ่มเพียง 50,000 บาท จะได้รับหุ่นยนต์ Green Energy Robot 12 ชุด/รายการ

18.สามารถซื้อสิทธิ์หลักสตรู 3D ED Child เพียง 50,000 บาทเท่านั้นพร้อมอุปกรณ์

19.สิทธิอายุสัญญา 4 ปี ค่าแฟรนไชส์

3

หลักสูตร ROBOTICS ENERGY 250,000 บาท ไม่มี Royalty fee

1.สิทธิ์หลักสูตร Green Energy Robotics Science (ประดิษฐ์ สร้างพลังงานทักษะวิทยาศาสตร์ ทดสอบหุ่นยนต์)

2.ชุดหุ่นยนต์ Robotics Energy 12 รายการ/ชุด

3.กล่องใส่อุปกรณ์

4.คอมพิวเตอร์ 5 ชุด

5.โต๊ะคอมพิวเตอร์ 5 ชุด

6.สติ๊กเกอร์ตกแต่งกระจกหน้าร้าน ตามขนาดที่กำหนด และป้ายธงญี่ปุ่น

7.โบชัวร์ 2000 แผ่น

8.เสื้อยูนิฟอร์มสำหรับครู 3 ตัว

9.เสื้อเด็ก 10 ตัว

10.ฟรี! สิทธิ์หลักสูตร Smart Vedic Math (วิธีคิดเลขเร็วด้วยเวทคณิต และการแก้โจทย์ปัญญา คิดวิเคราะห์)

11.อายุสัญญาสิทธิ 4 ปี ค่าแฟรนไชส์

สิ่งที่ได้รับจากแฟรนไชส์

1.ลิขสิทธ์การใช้ชื่อหลักสูตรและเครื่องหมายการค้า

2.ลิขสิทธ์การใช้หลักสูตรสอนอัฉริยภาพหุ่นยนต์สมองกล(Robot’s child)

3.ลิขสิทธ์การใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์ (Smart Vedic Maths)

4.เขตพื้นที่ในการทำธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯและอุปสงค์ของตลาด

5.ชุดข้อสอบวัดระดับความรู้ก่อนเรียน

6.ชุดข้อสอบวัดผลหลังเรียน

7.หนังสือ / เอกสาร ชุดเฉลยแบบฝึกหัดทั้งหมดในทุกๆระดับ

8.การโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามรูปแบบที่ผู้ให้ใช้สิทธิ์กำหนด เช่น

– ร่วมกับบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์ผ่านTrue ทั่วประเทศ

– ประชาสัมพันธ์โดยเว็ปธนาคารออมสิน Yonth clup,

– สนับสนุนจากศูนย์ P-PAC (บมจ.ซีพี ออลล์),

– Website www.robotschild.com,

– website สาขา

– www.facebook.com/robotschild.rbc

– โฆษณาตามสื่อต่างๆ ของห้าง BIG C ทุกสาขาทั่วประเทศจึงเป็นที่รู้จักโรบอทชายด์ทั่ว       ประเทศ

– นิตยสาร

– รายการโทรทัศน์

9.ฝึกอบรมอบรมครูผู้สอน จะต้องมีผู้ซื้อสิทธ์สัญญานี้เข้าอบรมด้วย จำนวน 4 วัน

10.บริการจัดหาแหล่งซื้ออุปกรณ์ประกอบการสอน

11.จัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับสาขา

12.คู่มือการสอนและ ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง

13.สนับสนุนให้คำปรึกษาการเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ ทั้งในระดับภูมิภาคและ ระดับนานาชาติ เช่น รายการ WRO World Robot Olympiad, รายการ FLL First Lego League, โครงการประดิษฐ์หุ่นยนต์ สพฐ.ชิงชนะเลิศประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นทุกปี

14.ตัวอย่างแบบในการตกแต่งสถาบัน

15.การประสานงาน และการสนับสนุนจากทีมวิชาการ ของโรบอทชายด์แอนสมาร์ทเวดิกแมท

16.มีทีมบุคลากรด้านนันทนาการช่วยกรณีจัดกิจกรรมค่ายอัฉริยภาพหุ่นยนต์ให้กับโรงเรียน

สนใจติดต่อ

สำนักงานใหญ่: ชั้น 3 โซนเซ็นทรัล ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

ครูม้อ

โทรศัพท์: 089-6683571,02-5676069

E-mail : robotschild1@hotmail.com

เว็บไซต์ : robotschild.com

FB : facebook.com/robotschild.rbc

 

ขอขอบคุฯข้อมูลและรูปภาพ : เว็บไซต์ robotschild.com

ธุรกิจไอเดีย รถบังคับ โมดิฟายร์ By.ช่างแค็ก

แฟรนไชส์ สถาบันเสริมทักษะ อายเลเวล ประเทศไทย