in

แฟรนไชส์ สถาบันคณิตศาสตร์ Sense Math

จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนเป็นรายบุคคล สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยพัฒนาทางด้าน ทักษะการคำนวณ  การวิเคราะห์ โจทย์ปัญหา รวมถึงการพัฒนาด้าน เชาว์ปัญญา ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังรากฐานอันแข็งแกร่งให้กับนักเรียน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนในระดับสูงๆ ต่อไป

#แฟรนไชส์ สถาบันคณิตศาสตร์ Sense Math  #สถาบันคณิตศาสตร์ Sense Math  #Sense Math

#แฟรนไชส์  #แฟรนไชส์คอร์สเรียน & การศึกษา  #อยากรวยต้องรู้  #therichmustknow.com

ลักษณะเด่นของหลักสูตร Sense Math

1.เริ่มเรียนในระดับที่เหมาะสมกับผู้เรียน

ก่อนการเรียนของแต่ละคนจะได้ทำ Placement Test เพื่อหาจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน

2.การพัฒนาตามศักยภาพ

ผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน ซึ่งหลักสูตร Sense Math สามารถตอบสนองต่อความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ และช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพ

3.การเรียนรู้อย่างมีความสุข

เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการกระตุ้นให้  ผู้เรียนนำเสนอความคิดของตนเองตามความคิดและประสบการณ์ของผู้เรียน ด้วยการเขียนภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนคิดเป็น สามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดได้เอง เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

4.มีการวัดและประเมินผลการเรียนอยู่ตลอดเวลา

หลังจากการเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ จะมีการวัดและประเมินผลการเรียน เพื่อทดสอบความเข้าใจในหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ

5.ครบถ้วนตามหลักสูตรกระทรวง และยืดหยุ่นได้

หลักสูตรออกแบบมาให้มีเนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และยืดหยุ่นได้ตามความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน

การลงทุนของแฟรนไชส์

2

คุณสมบัติของผู้สนใจ แฟรนไชส์การศึกษา

1.มีใจรักด้านการบริการ และการสอน

2.มีความพร้อมในการลงทุน

3.มีสถานที่อยู่ในทำเลที่ดี

4.ต้องมีความสามารถในการบริหารและการจัดการ

รายละเอียดที่ผู้ประกอบการ Sense Math จะได้รับ

1. ลิขสิทธิ์ในเขตพื้นที่

2. อบรมครู ทุกระดับ ฟรี 1 ครั้ง จำนวน 6 วัน (ไม่เกิน 5 คน นับรวมผู้ประกอบการ)
(ครั้งต่อไป อบรมที่สำนักงานใหญ่คนละ 1,000 บาท)

3. อบรมเอกสารและการประชาสัมพันธ์ ฟรี 1 ครั้ง

4. เฉลย หลักสูตร SenseMath

5. เฉลย ข้อสอบวัดระดับ (Placement Test)

6. เฉลย ข้อสอบหลังเรียน (Post Test)

7. เฉลย ข้อสอบเพื่อเลื่อนระดับชั้น (Achievement Test)

8. Knowledge Test for Teacher พร้อมเฉลย

9. ใบสมัคร 1 เล่ม

10. ใบเสร็จรับเงิน 1 เล่ม

11. ใบปลิว 4 สี A5 จำนวน 400 แผ่น

12. แผ่นพับ 4 สี A4 จำนวน 100 แผ่น

13. งบประมาณสนับสนุนค่าป้าย จำนวน 5,000 บาท

14. Operation Manual

15. ประกาศนียบัตร รับรองผลการเรียนสำหรับผู้เรียนทุกคน

16. ตัวอย่างเอกสาร ภายในสถาบัน (บัตรผู้เรียน, Record Book)

จุดเด่นของ Sense Math ในด้านการลงทุน

1. ค่ารักษาสิทธิ 3,000 บาท ต่อ เดือน ต่อสาขา

2. จุดคุ้มทุนที่ต่ำ ทำให้คืนทุนเร็ว

3. ค่า Franchise ไม่แพง

4. มีการปกป้องเขตพื้นที่ให้ในระดับหนึ่ง

5. ค่าเรียนไม่แพง และมีมาตรฐานเท่ากันทั้งประเทศ

6. สามารถเปิดควบคู่กับวิชาอื่นได้

7. ได้รับความช่วยเหลือ คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจ

8. มีการฝึกอบรมครู

9. มีการพัฒนาหลักสูตรอยู่เสมอ

10. มีประกาศนียบัตร รับรองผลการเรียนสำหรับผู้เรียนทุกคน

สิ่งที่จะต้องเตรียมสำหรับผู้ลงทุน

1.  เงินลงทุนค่า Franchise 250,000 บาท (ไม่รวม Vat 7%)  แบ่งเป็น
     1.1 ค่าสิทธิหลักสูตร Sense Math    230,000  บาท
1.2 ค่ามัดจำตำราคงคลัง                  20,000  บาm  (ได้คืน เมื่อยกเลิกสัญญา)

2.ตกแต่งสถานที่ ประกอบด้วยห้องเรียนอย่างน้อย 2 ห้องเรียน

3.คุณครูที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ อย่างน้อยอีก 1 ท่าน (ไม่นับรวมผู้ประกอบการ)

 

สนใจติดต่อ

บริษัทเซ็นส์แมธ ไมนด์ จำกัด

ที่อยู่ : 43/10 เอกสินโฮมออฟฟิศ ถนนสุคนธสวัสดิ์ ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

Tel : 0-2542-4467

Mobile : 08-6035-4155

Fax : 0-2542-4467

E-Mail : SenseMath@yahoo.com

เว็บไซต์ : sensemath.com

วัน – เวลาทำการ : วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

หยุดวันอาทิตย์ และ วันจันทร์

 

Map59

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : เว็บไซต์ sensemath.com

?สัมมนาฟรี..สร้างอาชีพด้วยแฟรนไชส์..ทำได้ไง ‼

แฟรนไชส์ หลักสูตรภาษาอังกฤษสกอลาสติคเออร์ลี่อิงลิช (เอสอีอี)