in

แฟรนไชส์ ดอยช้างคอฟฟี่

บริษัท ดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจินอล จำกัด ผู้ผลิต แปรรูป และจัดจำหน่ายกาแฟดอยช้าง กาแฟอราบิก้าชนิดพิเศษคุณภาพสูง (Specialty Coffee) จากแหล่งผลิตเฉพาะบริเวณดอยช้างแหล่งเดียวเท่านั้น (Single Origin)ฐานการผลิตและแหล่งเพาะปลูกหมู่บ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวยจ.เชียงราย กาแฟดอยช้างได้พัฒนากระบวนการผลิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี จนได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ว่าเป็นกาแฟชนิดพิเศษคุณภาพสูง (Specialty Coffee) โดยการดำเนินการจากความร่วมมือของพี่น้องชาวดอยช้าง ในการตั้งใจที่จะผลิตกาแฟคุณภาพ และการเอาใจในมาตรฐานทุกๆ ด้าน ทางบริษัท ดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจินอล จำกัด ได้ลงทุนในระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวแบบเต็มรูปแบบ (Post Harvest Processing) ไปจนถึงระบบการคั่วกาแฟและบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งมอบสินค้าให้บริษัทในเครือดำเนินการจัดจำหน่ายต่อไป

 

#แฟรนไชส์ ดอยช้างคอฟฟี่  #ดอยช้างคอฟฟี่  #ร้านกาแฟสด #กาแฟโบราณ

#อยากรวยต้องรู้  #therichmustknow #แฟรนไชส์เครื่องดื่ม

 

เอกลักษณ์กาแฟไทย สุดยอดกาแฟโลก

ด้วยพระบารมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

หมู่บ้านดอยช้างซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงรายและเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สูงในภาคเหนือเฉกเช่นหลายๆ หมู่บ้าน ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงมีพระราชดำริตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ให้เป็นพื้นที่ซึ่งต้องพัฒนาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชากรรวมทั้งเพื่อลดการปลูกพืชเสพติดให้โทษ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2512 จึงได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวเขาปลูกพืชเมืองหนาวเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นรวมทั้งมีการทดลองเริ่มปลูกกาแฟอราบิก้าตั้งแต่บัดนั้นและได้มีการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะๆ จนถึง พ.ศ. 2526 ก็ได้มีการช่วยเหลือจากโครงการร่วมมือต่างๆ อาทิ ไทย-เยอรมัน , ไทย-เนแธอร์แลนด์ ผ่านกรมประชาสงเคราะห์ แต่เนื่องจากในอดีตกาแฟไทยยังไม่ได้รับการพัฒนาและไม่เป็นที่ยอมรับในตลาดเท่าที่ควร การจำหน่ายจึงต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเป็นส่วนใหญ่ทำให้บางครั้งเกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบ บนพื้นที่ดอยช้างซึ่งมีเกษตรกร 40 ครอบครัวก็ได้รับพระราชทานพันธุ์กาแฟจากพระองค์ท่านผ่านกรมประชาสงเคราะห์และได้ปลูกกาแฟมาต่อเนื่องหลายสิบปี แต่ก็ไม่สามารถขายได้รวมทั้งถูกกดราคาเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาและไม่มีสัญชาติไทย

 

4

 

พันธกิจ

1.สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและผู้ปลูกกาแฟ โดยการกำหนดราคาการรับซื้อผลกาแฟสุกในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด

2.ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในด้านความรู้ และการพัฒนาคุณภาพการเพาะปลูก ดิน และสภาพแวดล้อมต่างๆ

3.เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดกาแฟและผลิตภัณฑ์ด้านกาแฟคุณภาพไปสู่ตลาดต่างๆ

4.นำผลตอบแทนจากการดำเนินการส่วนหนึ่ง กลับมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและพัฒนาพื้นที่ ผ่านมูลนิธิกาแฟดอยช้าง (Doi Chaang Coffee Foundation)

การลงทุนของแฟรนไชส์

ผู้สนใจเปิดธุรกิจระบบแฟรนไชส์ดอยช้างคาเฟ่จะต้องเป็นผู้จัดหาพื้นที่เอง โดยพื้นที่ของร้านจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ

แบบที่ 1 Coffee Venue พื้นที่ร้านในอาคาร จะต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 30 ตร.ม.

1

 

แบบที่ 2 Stand Alone พื้นที่ร้านนอกอาคาร จะต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม. (ยังไม่รวมสวนหย่อม และพื้นที่จอดรถภายนอกร้าน)

2

 

รายการ Coffee venue 30-100 ตรม. Stand Alone 60-130 ตรม.
1.ค่าก่อสร้างและตกแต่ง 400,000 – 1,500,000  

1,000,000 – 2,000,000

ไม่รวมสวนหย่อม

2.ค่าออกแบบ

( 8% ของราคาก่อสร้าง)

32,000 – 120,000 80,000 – 160,000
3.เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เครื่องชงกาแฟและ POS 840,000 849,000
 

4.ค่าประกันแบรนด์

 

100,000

 

100,000

 

5.ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์

 

150,000

 

150,000

6.อุปกรณ์การขาย

และสต็อคเริ่มต้น

50,000 50,000
 

7.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

 

30,000

 

30,000

ประมาณการลงทุนรวม 1,602,000 – 2,790,000 2,269,000 – 3,340,000

 

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็นราคาประมาณการเบื้องต้น ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพตลาด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลประโยชน์ที่แฟรนไชส์ซี่จะได้รับ

1.สิทธิในการใช้ชื่อตราสินค้าและเครื่องหมายการค้าของดอยช้างคาเฟ่ ในทางธุรกิจ

2.ระบบ POS ที่ช่วยให้บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.การฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามหลัก สูตรมาตรฐานของดอยช้างคาเฟ่

4.ความช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานในช่วงเริ่มเปิดดำเนินการ

5.กิจกรรมทางการตลาด การส่งเสริมการขายเพื่อสร้างการจดจำให้กับ ผู้บริโภค

6.คู่มือปฏิบัติงานร้านกาแฟ เพื่อให้ร้านดำเนินการให้ได้ตามมาตรฐาน

7.สิทธิในการซื้อผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบต่างๆ ในราคาพิเศษ

8.ทีมตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานและให้คำปรึกษาเพื่อให้มีการ บริการที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดเป็นระยะๆ

ค่า Royalty Fee คำนวณจากขนาดของร้าน

30 – 50 ตรม. 5,000.- / เดือน

54 – 100 ตรม. 8,000.- / เดือน

101 ตรม. ขึ้นไป 12,000.- / เดือน

อายุสัญญา 5 ปี

เมื่อผู้สนใจเปิดธุรกิจแจ้งความสนใจมายังบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะส่งทีมลงไปประเมิน และวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่โดยการสำรวจพื้นที่บริเวณ กรุงเทพฯและปริมณฑล จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการสำรวจ กรณีสถานที่ตั้งไม่ใช่บริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล จะมีค่าสำรวจ 5,000 บาท + ค่าเดินทาง + ค่าที่พัก

ถ้ามีการตกลงทำสัญญาค่าใช้จ่ายข้างต้นถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ ภายหลังพื้นที่ผ่านการประเมินจะมีการนัดเข้าพบเพื่อเซ็นสัญญาและวางแผนก่อนเริ่มธุรกิจ

3

สนใจติดต่อ

บริษัท ดอยช้าง แฟรนไชส์ แมเนจเม้นต์ จำกัด

76 ซ.ลาดพร้าววังหิน 52 ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230

โทร : 02-931-1804 – 05

E-mail : info@doichaangcoffee.co.th

เว็บไซต์ : doichaangcoffee.co.th

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : เว็บไซต์ doichaangcoffee.co.th

แฟรนไชส์ ปั้นคำหอม ขนมไทย & เบเกอรี่

แฟรนไชส์ กล้วยปิ้งลิงเกาะ