in

แฟรนไชส์ คุมอง

ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นระบบการเรียนแบบเฉพาะตัวที่เหมาะกับผู้คน ทุกวัย ระบบคุมองให้ความสำคัญกับความสามารถของนักเรียนแต่ละคน และมุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนานิสัยและศักยภาพในการเรียนของนักเรียนแต่ละคน ศูนย์คุมองนอกประเทศญี่ปุ่นแห่งแรกได้ก่อตั้งขึ้นที่กรุงนิวยอร์กในปี   ค.ศ. 1974 และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ศูนย์คุมองได้แพร่หลายไปยัง 50 ประเทศทั่วโลก

ช่วยให้เด็กทั่วโลกทำเป้าหมายและความฝันของตนเองให้เป็นจริง ระบบคุมองพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มากว่า 50 ปี และได้รับการยอมรับในหลายประเทศที่มีความแตกต่างในการดำเนินชีวิต ระบบการศึกษา และวัฒนธรรม ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ระบบการเรียนแบบคุมองมีความเป็นสากลอันเป็นสิ่งที่ระบบคุมองถือว่ามีความสำคัญและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ระบบการเรียนแบบคุมองมุ่งมั่นที่จะช่วยให้เด็กทั่วโลกทำเป้าหมายและความฝันของตนเองให้เป็นจริง อยากรวยเพิ่มต้องอ่าน คลิกที่นี่

 

#แฟรนไชส์ คุมอง  #แฟรนไชส์คอร์สเรียน & การศึกษา  #แฟรนไชส์

#คุมอง #อยากรวยต้องรู้  #therichmustknow.com  #สถาบัน เสริมทักษะ การเรียนรู้

1

วิชาที่คุมองเปิดสอนในประเทศไทย

วิชาที่คุมองเปิดระบบสอนในประเทศมี 3 วิชา ได้แก่

1.วิชาคณิตศาสตร์

คณิตฯ

แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ของคุมองมีทั้งหมด 20 ระดับ เริ่มจากระดับ 6A ถึงระดับ O และยังมีแบบฝึกหัดที่เป็นหลักสูตรเสริมที่เลือกทำเพิ่มเติมได้อีก 5 ระดับ

แบบฝึกหัดเน้นที่การพัฒนาความสามารถในการคำนวณให้แข็งแกร่งโดยหลีกเลี่ยงเนื้อหาอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งให้นักเรียนเรียนก้าวหน้าสู่เนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลายได้เร็วที่สุดด้วยตนเอง จากประสบการณ์การเป็นคุณครูระดับมัธยมปลายของ คุณโทรุ คุมอง ผู้ก่อตั้งระบบการเรียนแบบคุมอง  พวกเราเชื่อมั่นว่า ความชำนาญในการคำนวณเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ในแขนงต่างๆ ได้ต่อไป

2.วิชาภาษาไทย

ภาษาไทย

สร้างความสามารถในการอ่านทำความเข้าใจในระดับสูงและนิสัยรักการอ่านวิชาการอ่านภาษาไทย วิชาการอ่านภาษาไทย (Thai Reading Program) คือ หลักสูตรสำหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจในระดับสูงและพัฒนาการอ่านให้แก่เด็กเล็กโดยเร็วที่สุด

โลกแห่งข้อมูลข่าวสารเช่นสังคมยุคปัจจุบัน การทำความเข้าใจ และคิดวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการทำความเข้าใจและคิดวิเคราะห์ดังกล่าว นอกจากนี้ การสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็ก ยังจะทำให้พวกเขามีมุมมองชีวิตที่กว้างไกล รวมทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดี โดยผ่านหนังสือที่พวกเขาได้อ่านอีกด้วย

3.วิชาภาษาอังกฤษ

อังกษฤ

วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ (EFL)วิชาภาษาอังกฤษ (EFL) มุ่งสร้างความสามารถในการอ่านทำความเข้าใจภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน โดยวิธีการดังต่อไปนี้

1.อ่านและทำความเข้าใจเรื่องราวที่เขียนด้วยภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน

2.ฟังและทำความเข้าใจเรื่องราวที่เขียนด้วยภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ (EFL) มุ่งสร้างความสามารถในการอ่าน ฟัง และทำความเข้าใจเรื่องราวที่เป็นภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ในอนาคตเมื่อนักเรียนมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจำ เขาจะสามารถพัฒนาความสามารถที่ได้จากการเรียนภาษาอังกฤษ (EFL) ไปสู่ความสามารถทางการพูดและเขียนในระดับที่สูงขึ้นได้

2

คุณสมบัติ

1.สัญชาติไทย

2.สุภาพสตรี อายุ 27 – 45 ปีบริบูรณ์

3.วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี

4.รักเด็กและชอบงานด้านการศึกษา

5.มีความรู้พื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

6.ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกของ บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด

7.หลังผ่านการคัดเลือก ต้องสามารถสอนและบริหารศูนย์ได้เต็มเวลาด้วยตนเอง

ขั้นตอนการเปิดศูนย์คุมองมีดังต่อไปนี้

1.เข้าฟังสัมมนาการเปิดศูนย์คุมอง สอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน

2.วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 1

3.สอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 2

4.สอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 3

5.เข้ารับการอบรมสำหรับผู้เปิดศูนย์ใหม่

6.ยืนยันสถานที่เปิดศูนย์

7.เซ็นสัญญาการเปิดศูนย์คุมอง

8.เปิดดำเนินการศูนย์คุมอง

หมายเหตุ: ระยะเวลาสำหรับขั้นตอนการสัมภาษณ์ การเข้าอบรม และการฝึกปฏิบัติต่างๆ จนกระทั่งเปิดศูนย์คุมองได้นั้น จะใช้เวลา 3-5 เดือนโดยประมาณ

ค่าใบอนุญาตชั่วคราวในการเปิดสอนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิชาการอ่านภาษาไทย รวม 3 วิชา 73,830 บาท

รายละเอียดการสัมมนาการเปิดศูนย์คุมอง

การสำรองที่นั่งเพื่อเข้าฟังสัมมนาการเปิดศูนย์คุมอง ท่านที่สนใจเข้าฟังสัมมนาการเปิดศูนย์คุมอง สามารถสำรองที่นั่งได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.ดาวน์โหลดใบสมัครและกด Save ใบสมัคร

– ใบสมัครผู้สนใจเปิดศูนย์ (เฉพาะท่านที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของบริษัทฯ)

คลิกที่นี่ 

– ดาวน์โหลดใบสมัครสำหรับบุคคลทั่วไป (เฉพาะท่านที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของบริษัทฯ)

คลิกที่นี่

2.กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน

3.ส่งไฟล์ใบสมัครมาที่อีเมล franchise@kumon.co.th

บริษัทฯ จะแจ้งยืนยันการเข้าฟังสัมมนาของท่านผ่านทางอีเมลล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนวันสัมมนาทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการแจ้งเหตุผลสำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าฟังสัมมนา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2626-6555 (ต่อ 1172, 1173) หรือ 06-1480-4239 (สำหรับติดต่อช่วงนอกเวลาทำการ)

 การติดต่อแฟรนไชส์

กำหนดการสัมมนาประจำปี 2560

<กรุณาส่งใบสมัครล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนวันสัมมนา>

พื้นที่เปิดศูนย์ / สถานที่จัดสัมมนา

  • กรุงเทพฯ จังหวัดในภาคกลาง และ ภาคตะวันออก / สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ)

(19 พฤษภาคม, 27 พฤษภาคม, 17 มิถุนายน, 23 มิถุนายน, 7 กรกฎาคม, 15 กรกฎาคม)

พื้นที่เปิดศูนย์ / สถานที่จัดสัมมนา

  • ภาคเหนือ / สำนักงานคุมอง สาขาเชียงใหม่
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สำนักงานคุมอง สาขาขอนแก่น
  • ภาคใต้ (ไม่รวมจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา) / สำนักงานคุมอง สาขาหาดใหญ่

(13 พฤษภาคม, 10 มิถุนายน, 15 กรกฎาคม)

**กำหนดการสัมมนาและขั้นตอนในการเปิดศูนย์คุมองอาจมีการเปลี่ยนแปลง**

สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ)

บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์)จำกัด อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์เอ ชั้น 15-16 เลขที่ 90

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร.0-2626-6555

สำนักงานคุมอง สาขาเชียงใหม่

อาคารไลฟ์ อิน ทาวน์ ชั้น 3 เลขที่ 1/1 ถนนทิพยเนตร

ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทร.0-5320-0955-7

สำนักงานคุมอง สาขาขอนแก่น

อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 ชั้น 2 เลขที่ 356/1 หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ

ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.0-4336-5101

สำนักงานคุมอง สาขาหาดใหญ่

อาคารเรดาร์กรุ๊ป ชั้น 5 เลขที่ 607 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร.0-7423-2170

การสัมมนาเริ่มตั้งแต่เวลา 9:30-15:00 น. (ลงทะเบียน 9:00-9:30 น.)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าฟังสัมมนาหลังเวลา 9:30 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสัมมนา

1.บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

2.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

3.อุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับการสอบข้อเขียน (เฉพาะผู้สมัครเปิดศูนย์คุมองที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของบริษัทฯ)

 

?ขอขอบคุณข้อมูล?: เว็ปไซต์ th.kumonglobal.com

?ขอขอบคุณรูปภาพ?: เว็ปไซต์ th.kumonglobal.com , goo.gl/eSxEMo

แฟรนไชส์ แพนด้าลูกชิ้นปลาระเบิด

แฟรนไชส์ ร้านปังสด