in

แฟรนไชส์ กิมซุนหมูปิ้งประเทศไทย

“กิมซุนหมูปิ้งประเทศไทย” เป็นผู้นำทางด้านธุรกิจหมูปิ้งที่มีประสบการณ์จนประสบความสำเร็จผู้หนึ่งในประเทศไทย ที่ทำการผลิตหมูปิ้งหลากหลายรสชาติและถูกหลักโภชนการ ได้เล็งเห็นถึงผู้ที่สนใจที่จะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จโดยเร็ว โดยมีผู้ให้คำแนะนำปรึกษาในด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป ทางกิมซุนหมูปิ้งประเทศไทยจึงเห็นเป็นโอกาสของการขยายตัวทางธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ที่สนใจ เสมือนเป็นทางลัด ช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ จึงกลายเป็นทางออกใหม่ของนักลงทุน

#แฟรนไชส์ กิมซุนหมูปิ้งประเทศไทย  #กิมซุนหมูปิ้งประเทศไทย  #แฟรนไชส์อาหาร #therichmustknow.com

#ร้านหมูปิ้ง  #หมูย่าง  #เว็บธุรกิจแฟรนไชส์ลงทุนน้อย  #ธุรกิจแฟรนไชส์สุดฮิต  #ศูนย์รวมแฟรนไชส์  #เว็บอยากรวยต้องรู้

การนำองค์กร (Leadership)

1.1 วิสันทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำธุรกิจหมูปิ้งหลายรสชาติในประเทศไทย

1.2 พันธกิจ ( Mission)

– มุ่งมั่นในการผลิตและพัฒนาหมูปิ้งให้มีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับผู้บริโภคและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคในการทานหมูปิ้งหลายรสชาติ

– ใส่ใจในทุกขั้นตอนของขบวนการผลิต ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ส่วนผสมที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เป็นไปตามหลักโภชนาการ ตลอดจนติดตามประเมินผลและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากลูกค้า

– นำเสนอการบริการที่หลากหลายให้กับผู้บริโภค และสามารถตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการ

– เน้นการบริการที่ดีเลิศให้แก่ลูกค้า โดยใช้การผสมผสานเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ควบคู่กัน เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าตลอดจนจัดเตรียมและให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าด้วยความเป็นมืออาชีพ

– นำเสนอร้านแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานตกแต่งทันสมัย ดูสวยงามและทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการประกอบการให้แก่ลูกค้า

– ช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนและสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

– ปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า และลูกค้าเสมือนหนึ่งเป็นคนในครอบครัว

– มุ่งสร้างแบรนด์เพื่อครองใจลูกค้า

1.3 ค่านิยม (Core Value)

– คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค

– มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ปฏิบัติอย่างสูง

– ทำงานให้เสร็จทันต่อเวลา

– มีความพยายามที่จะทำสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จลุล่วง

– ปรับปรุงสร้างมาตรฐานของตนเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

ภาพรวมการดำเนินงาน

“กิมซุนหมูปิ้งประเทศไทย” เกิดมาจากการสั่งสมประสบการณ์การขายหมูปิ้งมานานจนเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจหมูปิ้งที่ประสบความสำเร็จผู้หนึ่งในประเทศไทย ที่ทำการผลิตหมูปิ้งหลากหลายรสชาติและถูกหลักโภชนาการ ได้เล็งเห็นและมีแนวคิดที่จะขยายตลาดธุรกิจหมูปิ้งเพื่อสร้างรายได้ สร้างโอกาสและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจคุณภาพ ความอร่อยและความแปลกใหม่ของรสชาติเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภค

ธุรกิจแฟรนไชส์กิมซุนหมูปิ้งประเทศไทย คือ การขายระบบงานขายผลิตภัณฑ์ของกิมซุนหมูปิ้งประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จไปยังผู้บริโภค โดยเจ้าของระบบงานนั้น เรียกว่า “เจ้าของสิทธิ ( Franchisor )” ตกลงอนุญาตให้ผู้รับสิทธิ ( Franchisor ) ดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อการค้า การบริหาร และระบบธุรกิจของเจ้าของสิทธิ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาขึ้น ผู้รับสิทธิจะต้องดำเนินธุรกิจตามรูปแบบและระบบธุรกิจของเจ้าของสิทธิและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของสิทธิ ซึ่งเป็นข้อดีของธุรกิจนี้

ธุรกิจแฟรนไชส์กิมซุนหมูปิ้งประเทศไทย จึงเป็นระบบธุรกิจที่ประกอบด้วยลักษณะที่สำคัญ 3 ประการ

– เจ้าของสิทธิ์ (แฟรนไชส์ซอร์) คือกิมซุนหมูปิ้งประเทศไทย จะต้องถ่ายทอดความรู้ในการทำธุรกิจทุกอย่างให้แก่ผู้รับสิทธิและดูแลอย่างใกล้ชิด

– ผู้รับสิทธิ์ (แฟรนไชส์ซี) ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้ชื่อการค้าก่อนเริ่มกิจการ

– แฟรนไชส์ซีไม่ต้องจ่ายค่ารอยัลตี้ (ค่าธรรมเนียมเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขาย)

วัตถุประสงค์

– เพื่อเปิดตลาดหมูปิ้งหลายรสชาติที่มีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ และสะอาด

– สร้างความแตกต่างให้กับตลาดแฟรนไชส์หมูปิ้ง

– เสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพให้ผู้บริโภค

– แฟรนไชส์ซีสามารถดำเนินธุรกิจไม่ยุ่งยยาก

– เพื่อขยายจำนวนแฟรนไชส์หมูปิ้งงประเทศไทยออกไปทั่วประเทศ

ลักษณะสินค้าและบริการ

สินค้าที่ผลิตออกมานั้นมีทั้งปริมาณและคุณภาพ เนื่องจากเราใช้วัตถุดิบและส่วนผสมต่างๆ ที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดีมีคุณภาพ และขั้นตอนการผลิตสินค้าของเราถูกสุขลักษณะอนามัย มีการเก็บรักษาเป็นอย่างดี เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่ใส่ใจในเรื่องรสชาติอร่อย อาหารเพื่อสุขภาพและความแปลกใหม่

ความแตกต่างจากหมูปิ้งแฟรนไชส์อื่น

– ส่วนผสมหรือสูตรที่ใช้ในการปรุงรสชาติ เป็นส่วนผสมที่คิดค้นขึ้นมาเอง ดังนั้นรสชาติจึงแตกต่างจากหมูปิ้งเจ้าอื่น

– รูปแบบร้านแฟรนไชส์มีมาตรฐานตกแต่งทันสมัย ดูสวยงามและทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการประกอบการให้แก่แฟรนไชส์ซี

– ใช้วัตถุดิบและส่วนผสมต่างๆ ที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดีมีคุณภาพ

– สินค้ามีทั้งปริมาณและคุณภาพ รสชาติเป็นที่ถูกปาก มีความอร่อย

สิ่งสำคัญที่สุด

กิมซุนหมูปิ้งประเทศประเทศไทย ใช้หลักการในการดูแลเอาใจใส่ ไม่ทอดทิ้งลูกค้า มีการสอนที่เข้าใจง่ายๆ ไม่ซับซ้อน สามารถแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาและถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงเพื่อไปใช้ในการดำเนินกิจการ โดยมีจุดหมายเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น และประกอบกิจการได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

 

64010

 

คุณสมบัติของแฟรนไชส์ซี มีดังนี้

– เข้าใจเกณฑ์ของธุรกิจแฟรนไชส์เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะปฏิบัติตามระบบแฟรนไชส์ของกิมซุนหมูปิ้งประเทศไทย

– มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ

– มีทำเลที่ดี เหมาะสม และไม่อยู่ใกล้กับแฟรนไชส์ซีเดิมที่ตั้งอยู่ก่อนแล้ว

– มีเวลาสามารถดูแลและบริหารเอาใจใส่ร้านเพียงพอ

– มีความมุ่งมั่นและอดทน

ทำไมถึงต้องเลือกเรา มีดังนี้

– ไม่มีค่าแฟรนไชส์

– คืนทุนในระยะเวลารวดเร็ว

– สามารถทำงานประจำควบคู่ด้วยกันได้

– ไม่ต้องกังวลเรื่องการบริหารจัดการ

ผลประโยชน์ที่ได้รับ มีดังนี้

– ฟรีค่าแฟรนไชส์ตลอด

– สิทธิในการใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าของ “กิมซุนหมูปิ้งประเทศไทย”

– สนับสนุนการจัดรูปแบบร้านให้เป็นไปตามมาตรฐาน “กิมซุนหมูปิ้งประเทศไทย”

– สิทธิในการสั่งซื้อสินค้าและอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย

– จัดฝึกอบรมพนักงานของแฟรนไชส์ซี

– ส่งเสริมการขายให้โดยการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุท้องถิ่น เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์

สิ่งที่แฟรนไชส์ซีต้องเตรียม ดังนี้

– เงินลงทุนในการซื้อสินค้าและอุปกรณ์ ถ้ามีอุปกรณ์อยู่แล้วก็ซื้อแต่สินค้า

– ต้องจัดหาสถานที่หรือพื้นที่เอง

– เวลาในการอบรม 1 ชั่วโมง

ข้อดีของแฟรนไชส์กิมซุนหมูปิ้งประเทศไทย มีดังนี้

– เป็นแฟรนไชส์ซอร์ที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจหมูปิ้งเป็นอย่างดี

– ไม่มีค่าแรกเข้า ไม่ค่าแฟรนไชส์ซี

– รูปแบบร้านทันสมัย

– ลงทุนน้อย กำไรสูง

– สินค้ามีคุณภาพเมื่อเทียบกับที่อื่น

– มรการอบรมและสอนเทคนิคต่างๆ ให้

Screenshot_2

Screenshot_1

การลงทุนของแฟรนไชส์

รูปแบบที่ 1 แฟรนไชส์ซีมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างแล้ว

ลงทุนซื้อ : สินค้า (หมูปิ้ง)  ราคา กล่องละ  700  บาท  หมูปิ้ง 1 กล่อง มี 100ไม้

ป้ายไวนิลขนาด 50×120 ซม.  ราคา  300  บาท

Screenshot_3

Screenshot_4

 

 

 

รูปแบบที่ 2 แฟรนไชส์ซีมีอุปกรณบางส่วนอยู่แล้ว

ลงทุนซื้อ : สินค้า (หมูปิ้ง)  ราคา กล่องละ 700  บาท  หมูปิ้ง 1 กล่อง มี 100ไม้

โต๊ะพร้อมป้าย  ราคา  2,500  บาท

Screenshot_3

Screenshot_7

รูปแบบที่ 3 แฟรนไชส์ซีมีอุปกรณบางส่วนอยู่แล้ว

ลงทุนซื้อ : สินค้า (หมูปิ้ง)  ราคา กล่องละ  700  บาท  หมูปิ้ง 1 กล่อง มี 100 ไม้

โต๊ะพร้อมป้ายและที่วางเตา  ราคา  2,900  บาท

Screenshot_3

Screenshot_6

รูปแบบที่ 4 

ลงทุนซื้อ : สินค้า (หมูปิ้ง)  ราคา กล่องละ  700  บาท  หมูปิ้ง 1 กล่อง มี 100 ไม้

โต๊ะพร้อมป้ายและเตาแก๊ส  ราคา  6,400  บาท

Screenshot_3

Screenshot_7

รูปแบบที่ 5 

ลงทุนซื้อ : สินค้า (หมูปิ้ง)  ราคา กล่องละ  700  บาท  หมูปิ้ง 1 กล่อง มี 100 ไม้

โต๊ะพร้อมป้ายที่วางเตาและเตาแก๊ส  ราคา  6,800  บาท

Screenshot_3

Screenshot_8

รูปแบบที่ 6 แฟรนไชส์ซีมีอุปกรณบางส่วนอยู่แล้ว

ลงทุนซื้อ : สินค้า (หมูปิ้ง)  ราคา กล่องละ  700  บาท  หมูปิ้ง 1 กล่อง มี 100 ไม้

รถเข็นพร้อมป้าย  ราคา  6,900  บาท

Screenshot_3

Screenshot_11

 

รูปแบบที่ 7 

ลงทุนซื้อ : สินค้า (หมูปิ้ง)  ราคา กล่องละ  700  บาท  หมูปิ้ง 1 กล่อง มี 100 ไม้

รถเข็นพร้อมป้ายและเตาแก๊ส  ราคา  10,800  บาท

Screenshot_3

Screenshot_11

เตาแก๊สพร้อมหัวแก๊สสายและแหวน  ราคา 3,900 บาท

Screenshot_12

model001

 

ระยะเวลาในการคืนทุนและผลตอบแทนที่คุ้มค่า

กิมซุนหมูปิ้งประเทศไทย เข้าใจในความรู้สึกของผู้ลงทุนรายใหม่ ต่อคำถามในใจที่ว่า “หากลงทุนแล้วจะคืนทุนเมื่อไหร่ คุ้มทุนหรือไม่ที่จะลงทุน” และในการทำธุรกิจนั้นทางแฟรนไชส์ซีจะต้องเป็นผู้ลงทุนในการซื้อสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ ดังนั้นทางแฟรนไชส์ซอร์จึงมีแบบธุรกิจให้แฟรนไชส์ซีไว้เลือกหลายรูปแบบซึ่งเป็นข้อดีของแฟรนไชส์กิมซุนหมูปิ้งประเทศไทย ขึ้นอยู่กับความต้องการของแฟรนไชส์ซีที่มีข้อจำกัดในเรื่องของเงินลงทุน และระยะเวลาในการคืนทุน

วิธีการสั่งซื้อสินค้า
สินค้าหมูปิ้ งมีอายุประมาณ 1 เดือน เมื่ออยู่ในตู้แช่แข็งหรือเก็บในถังน้า แข็งป่ น เพื่อรักษาสภาพสินค้าให้อยู่ในสภาพปกติ ขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้ามีดังนี้

– ทางเราจะจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง อย่างต่า ครั้งละ 1,000 ไม้ (10 กล่อง) โดยหลังจากจัดส่งชุดแฟรนไชส์ให้แล้ว

– ฝ่ ายเจ้าหน้าที่จะแจ้งเบอร์โทรศัพท์(หรือ SMS , LINE) ให้กบั ลูกค้าเพื่อใช้ในการสั่งซื้อสินค้าหรือติดต่อสอบถาม และติดตามการสั่งซื้อสินค้าเมื่อใกล้ถึงรอบวนั ส่งสินค้า

วิธีการจัดส่งสินค้า
หลังจากลูกค้าได้เลือกแบบแฟรนไชส์ในการทา ธุรกิจ และได้ชา ระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะดา เนินการจัดส่งสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เร็วที่สุด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ส่วนเรื่องของการจัดส่งสินค้าตามปกติจะมี

ขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้าดังนี้

– สำหรับลูกค้ากรุงเทพฯ สั่งสินค้าล่วงหน้า 1 วัน ไม่เกินเวลา 10.00 น. จัดส่งสินค้าให้ฟรีจำนวนขั้นต่า 1,000 ไม้/ครั้ง (10 กล่อง/ครั้ง) ได้รับสินค้าในวนั ถัดไปหลังทา การโอนเงิน

– สำหรับลูกค้าปริมณฑล สั่งสินค้าล่วงหน้า 1 วัน ไม่เกินเวลา 10.00 น. จัดส่งสินค้าให้ฟรีจำนวนขั้นต่า 1,000 ไม้/ครั้ง (10 กล่อง/ครั้ง) ได้รับสินค้าในวนั ถัดไปหลังทา การโอนเงิน

– สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด สั่งสินค้าล่วงหน้า 2 วัน ไม่เกินเวลา 10.00 น. จัดส่งสินค้าให้ฟรีจำนวนขั้นต่า 1,600 ไม้/ครั้ง (16 กล่อง/ครั้ง) ได้รับสินค้าภายใน 2 วนั หลังทา การโอนเงิน
*จัดส่งสินค้าให้หลังจากลูกค้าทา การโอนเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น*

การเก็บรักษาสินค้า

การจัดเก็บสินค้า(หมูปิ้ ง)จะต้องเก็บไว้ในตู้แช่แข็ง ถังน้ำแข็งหรือกล่องโฟมบรรจุน้ำแข็ง เพื่อรักษาสภาพสินค้าให้คงสภาพ และเก็บไว้ได้ประมาณ 1 เดือน

สนใจติดต่อ

ที่ตั้ง “กิมซุน หมูปิ้งประเทศไทย”

36 หมู่ที่ 5 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก

โทร : 085-153 7145

Line : kimsoon25

เว็บไซต์ : หมูปิ้งประเทศไทย.com

map

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : จากเจ้าของแฟรนไชส์ กิมซุนหมูปิ้งประเทศไทย

แฟรนไชส์ มณีสกินแคร์ Manee Skincare

แนวคิดที่แตกต่างระหว่าง “คนมั่งมี” กับ “คนไม่มี