in

แฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอน

ร้านกาแฟ Cafe Amazon ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในปี 2545 จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่เล็งเห็นถึงโอกาสในการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จึงได้วางแนวคิดให้เป็นธุรกิจหนึ่งในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ที่สร้างรายได้ให้กับสถานีฯ และตอบสนองต่อไลฟ์สไตร์ของผู้บริโภคและคนเดินทางได้มากขึ้น

การสร้างแบรนด์ “CafeAmazon” เริ่มต้นจากแนวความคิดที่ว่า ประเทศบราซิลซึ่งเป็นต้นตำรับกาแฟและดินแดนแห่งนี้มีป่า Amazon อันเป็นสุดยอดแห่งป่าดงดิบธรรมชาติของโลก ที่อุดมไปด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ ทั้งพืชพรรณแมกไม้ สายน้ำ สัตว์ป่านานาชนิด และยังเป็นแหล่งผลิตอากาศอันบริสุทธิ์ แนวความคิดนี้จึงถูกนำมาเพื่อสร้างสรรค์เป็นร้านกาแฟที่มีบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายด้วยร่มไม้และน้ำล้อมรอบ

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ร้าน CafeAmazon ถูกพัฒนาให้เป็นจุดนัดพบ แหล่งพักผ่อน สำหรับคนเดินทาง ตกแต่งด้วยโทนสีเขียว นำเสนอภาพลักษณ์แนวธรรมชาติ โดยใช้สวนหย่อมและน้ำพุเพื่อสร้างบรรยากาศ ร่มรื่น เย็นสบาย ความรู้สึกผ่อนคลาย ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของร้าน Cafe Amazon เสมือนเป็นโอเอซิสของคนเดินทาง และด้วยเอกลักษณ์รสชาติเครื่องดื่มกาแฟที่เข้มข้น จึงกลายมาเป็นสโลแกนที่ว่า “Taste of Nature”

คุณสมบัติของผู้ลงทุน

 • ผู้ที่จะได้รับสิทธิแฟรนไชส์ต้องมีสถานะเป็นนิติบุคคลเท่านั้น
 • ต้องมีความพร้อมด้านการลงทุน เงินทุนหมุนวียน และบุคลากรประจำร้านกาแฟ
 • ต้องเข้ารับอบรมในหลักสูตรที่ ปตท.กำหนด และผ่านการทดสอบของ ปตท.
 • มีความเข้าใจในระบบแฟรนไชส์ และสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 • มีความเข้าใจและรักในงานบริการ

การลงทุนของแฟรนไชส์

1.รูปแบบนอกสถานี (Stand Alone)

 • ร้านจะมีลักษณะเป็นอาคารเดี่ยว ตั้งอยู่บนที่ดินที่มีศักยภาพเพียงพอและมีความเหมาะสมต่อการเปิดธุรกิจร้านกาแฟ Cafe’ Amazon
 • ขนาดพื้นที่ 100-200 ตร.ม. ขึ้นไป (รวมสวนหย่อม)
 • พื้นที่ตั้งสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย
 • พื้นที่จัดตั้งร้าน ต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยราชการ
 • พื้นที่จัดตั้งร้านต้องไม่อยู่ภายในพื้นที่ระยะถอยร่นตามกฎหมายควบคุมอาคารและข้อบัญญัติของท้องถิ่น

 

Screenshot_1

 

2.รูปแบบในอาคาร (Shop)

 • พื้นที่ตั้งอยู่ภายในอาคาร เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ฯลฯ
 • ขนาดพื้นที่ 40 ตร.ม. ขึ้นไป
 • พื้นที่ขอจัดตั้งร้านต้องอยู่ในบริเวณที่มีคนผ่านไปมาไม่น้อยกว่า 3,000 คนต่อวัน

 

Screenshot_2

 

เงินลงทุนก่อสร้างร้าน อุปกรณ์ภายในร้าน และค่าสิทธิ

รายละเอียด ประเภท
รูปแบบ ในอาคาร (Shop) นอกอาคาร (Stand Alone)
ขนาดพื้นที่ 40 ตร.ม. ขึ้นไป 100-200 ตร.ม. (รวมสวนย่อม)
ค่าก่อสร้าง, งานตกแต่ง, งานระบบ 1,200,000-2,500,000 บาท 1,500,000-3,000,000 บาท
ค่าออกแบบ 80,000-120,000 บาท
อุปกรณ์ภายในร้าน 779,000 บาท
ค่าประกันแบรนด์ 100,000 บาท
ค่าดำเนินการก่อนเปิดร้าน 80,000 บาท
ค่า Franchise Fee 150,000 บาท
รวม (ไม่รวม VAT) 2,389,000-3,729,000 บาท 2,689,000 – 4,229,000 บาท
ค่า Royalty Fee + ค่า Marketing Fee 3% + 3% ของยอดขายรายเดือน
ค่าเช่าเครื่อง Point of Sale (POS) 24,000 บาท/ปี
อายุสัญญา 6 ปี (Renovate ร ้านทุก 3 ปี)

 

**ค่าด าเนินการก่อนเปิดร้าน หมายรวมถึง ค่า Set up ร้าน ค่าฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารร้านเปิดใหม่ ค่า On the Job Training ค่าส ารวจพื้นที่

***ราคาดังกล่าวเป็นราคาประมาณการเบื ้องต้น ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะตลาด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ขั้นตอนการเปิดร้านกาแฟ Café Amazon

 • ผู้ที่สนใจลงทุนเป็นผู้เสนอพื้นที่มาให้ ปตท. พิจารณา ทั้งนี้ ห้ามมิให้ผู้สนใจลงทุนเข้าทำสัญญาจองหรือสัญญาเช่าพื้นที่กับเจ้าของพื้นที่ ก่อนที่ ปตท. จะอนุมัติให้สิทธิแฟรนไชส์แก่ผู้สนใจลงทุน หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการนั้น
 • ดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ร้านกาแฟ Cafe’ Amazon นอกสถานีบริการ ใน E-Form ได้ที่ cafe-amzon.com s\หมวดแฟรนไชส์
 • ขั้นตอนการพิจารณาจะใช้เวลาประมาณ 45 วัน นับตั้งแต่ ปตท. ได้รับเอกสารครบถ้วน จากผู้สนใจลงทุน หลังจากนั้น ปตท. จะแจ้งผลการพิจารณาพื้นที่ไปยังผู้สนใจลงทุนทาง E-mail ตามที่ระบุไว้ใน E-Form ในกรณีที่ผลการพิจารณาทำเล “ผ่าน” ปตท. จะนัดสัมภาษณ์และหากผลการสัมภาษณ์ผ่าน ปตท. จะแจ้งรายละเอียดของเอกสาร/หลักฐานที่จะต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการทำสัญญาแฟรนไชส์ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิฯ ทราบ
 • ผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์จะต้องเข้าทำสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติสิทธิแฟรนไชส์หากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ปตท. จะถือว่าสละสิทธิ ทั้งนี้ ปตท. ขอแจ้งให้ทราบว่าสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่สามารถโอนให้กับผู้อื่นได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก ปตท. เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
 • ผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์จะต้องเป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง ตกแต่งอาคาร และชำระเงินค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ภายในร้านตามรายการที่ ปตท. เรียกเก็บให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการเปิดร้าน
 • ผู้ที่ได้รับสิทธิแฟรนไชส์ และผู้จัดการร้าน ต้องเข้ารับการอบรมล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปิดร้าน 1 เดือน และต้องผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จึงจะได้รับอนุญาติให้เปิดร้านดำเนินการ
 • ร้านการแฟ Cafe’ Amazon บริหารงายภายใต้ระบบแฟรนไชส์ ดังนั้น ผู้ที่ได้รับสิทธิแฟรนไชส์ Cafe’ Amazon ต้องให้ความร่วมมือกับ ปตท. และปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาแฟรนไชส์อย่างเคร่งครัด

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์ Cafe’ Amazon

Screenshot_3

สนใจติดต่อ

ฝ่ายธุรกิจคาเฟ่อเมซอน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

แนะนำสินค้าและบริการ

ติดต่อ : PTT Contact Center 1365

เว็บไซต์ : cafe-amazon.com

FB : goo.gl/dfjZWt

 

#แฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอน  #แฟรนไชส์  #คาเฟ่อเมซอน  #ศูนย์รวมแฟรนไชส์  #อยากรวยต้องรู้

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : จากแฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอน

แฟรนไชส์กล้วยปิ้ง ร.ศ.๑๑๒

แฟรนไชส์จินตคณิตอันซัน