in

แฟรนไชส์ HAPPY MATH (แฮ็พพิแมธ)

อาจารย์ ชนินทร์ ปรีชพันธุ์ ผู้ริเริ่มระบบการเรียนคณิตศาสตร์แบบเฉพาะตัวในประเทศไทย มากกว่า 20 ปี ด้วยความมุ่งมั่นให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทัดเทียมกัน ที่จะเก่งคณิตศาสตร์ตลอดชีวิต เพราะคณิตศาสตร์เป็นวิชาสำคัญ ถ้าเด็กทุกคนมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่ดีตั้งแต่เล็กๆ เขาจะรักการเรียน คิดเป็น แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ  ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ ของเด็กเป็นรายบุคคลให้มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการมีความรู้เหนือชั้นเรียนเป็นหลักสำคัญ ที่ทำให้เด็กทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ รับผิดชอบต่อประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ระบบการเรียนคณิตศาสตร์แบบเฉพาะตัว “แฮ็พพิแมธ” จึงได้ก่อตั้งขึ้นจากประสบการณ์ ที่ได้ทำงานทั้งด้านการบริหาร และด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็กในระบบการศึกษาของไทยจำนวนมากประกอบกับการมีส่วนร่วมการพัฒนาการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

ด้วยความเชื่อมั่นว่าระบบ “แฮ็พพิแมธ” จะเป็นระบบการเรียนคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพราะ “แฮ็พพิแมธ” เป็นระบบการเรียนคณิตศาสตร์ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนให้คิดอย่างเป็นคณิตศาสตร์ ด้วยเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยมีครูเป็นผู้ให้คำแนะนำ เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้และสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ทำให้มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่มั่นคง ชึ่งการเรียนแบบนี้มีความจำเป็นต่อระบบการศึกษาไทย ที่ทุกคนต้องมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและนำศักยภาพของตนเองออกมาให้มากที่สุด

จึงมั่นใจว่าด้วยระบบ “แฮ็พพิแมธ” สามารถทำให้เด็กทุกคนเก่งคณิตศาสตร์ตลอดชีวิตและเรียนหนังสือได้อย่างมีความสุข ถ้าได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เนื้อหาที่พอเหมาะพอดีกับความสามารถของตนเอง

 

#แฟรนไชส์ HAPPY MATH (แฮ็พพิแมธ)  #แฮ็พพิแมธ  #อยากรวยต้องรู้ #สถาบันสอนคณิตศาสตร์

#therichmustknow.com  #แฟรนไชส์คอร์สเรียน & การศึกษา #แฟรนไชส์

Screenshot_1

 

Screenshot_2

การบริการ

เนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.หลักสูตรคณิตศาสตร์ พัฒนาทักษะการคำนวณ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.หลักสูตรคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา พิชิตข้อสอบและเสริมเชาว์ปัญญา ที่สอดคล้องกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ

Screenshot_4

ระบบการเรียน

1.แฮ็พพิแมธ เป็นระบบการเรียนคณิตศาสตร์แบบเฉพาะตัวที่นักเรียนแต่ละคนจะได้รับเนื้อหาในการเรียนที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง เรียนโดยใช้สมองและสองมือ การเรียนรู้จากการคิดและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

2.เนื้อหาและวิธีการสอนได้รับการวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเหมาะกับนักเรียนไทย โดยผู้มีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบเฉพาะตัวในประเทศไทยมากว่า 20 ปี

3.เนื้อหาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมทั้งการคิดคำนวณ และการแก้โจทย์ปัญหา

4.บทเรียนได้รับการออกแบบและพัฒนามาอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา

5.สอนด้วยการดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล ครูเป็นผู้ แนะแนวทางการเรียนให้ผู้เรียน ได้ฝึกฝนการคิดและแก้ปัญหาด้วยตนเอง เพื่อปลูกฝังนิสัยการคิดและการพึ่งพาตนเอง

6.ผู้เรียนจะได้รับการปูพื้นฐานจากเรื่องง่ายๆ เพื่อให้มีกำลังใจการเรียนในระดับที่สูงขึ้น อย่างมั่นคง และเป็นขั้นตอน สามารถเชื่อมโยงความรู้เนื้อหาเดิมที่มีความเข้าใจและทำได้เป็นอย่างดีแล้ว  มาใช้ในการทำความเข้าใจเนื้อหาใหม่ๆ ในระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความเข้าใจที่เกิดจากการคิดและการลงมือทำ จนถูกต้องด้วยตนเอง จะเป็นความรู้ที่ยั่งยืน และเป็นความมั่นใจที่สร้างความสำเร็จให้ผู้เรียนตลอดชีวิต

7.เป้าหมายการเรียนอยู่ที่การมีความสามารถทางคณิตศาสตร์เหนือระดับชั้นเรียน เพื่อการเรียนเนื้อหาในโรงเรียนจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้อย่างราบรื่นและมั่นใจ

Screenshot_5

Screenshot_6

คุณสมบัติของผู้ลงทุน

1.สุภาพบุรุษ หรือ สุภาพสตรี

2.การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี

3.มีใจรักการเป็นครู

4.มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์

5.สามารถสอนและบริหารศูนย์ได้ด้วยตนเอง

Screenshot_7

สิ่งที่ได้รับจากแฟรนไชส์

1.สิทธิในการเปิดแฟรนไชส์ และเครื่องหมายแฮ็พพิแมธ

2.สื่อ เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอนที่บริษัทแฮ็พพิแมธ ได้จัดทำขึ้น

3.คู่มือการบริหารจัดการศูนย์แฮ็พพิแมธ

4.สื่อเอกสารใช้ในการประชาสัมพันธ์ เช่น โลโก้ แบนเนอร์ แผ่นปลิว ตรายาง นามบัตร และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น Website, Facebook, E-Book, นิตยสาร และวารสารต่างๆ เป็นต้น

5.บริษัทให้การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ บุคลากรทุกระดับของศูนย์อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆตลอดระยะเวลาของสัญญา

6.บริษัทให้คำปรึกษาช่วยเหลือดูแลเรื่องการบริหารจัดการศูนย์  เช่นการเลือกสถานที่ การประชุมผู้ปกครองในวันแรกของการเปิดศูนย์ เป็นต้น

7.บริษัทมีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ Franchise  อย่างชัดเจน

8.ถ้าท่านรักการเป็นครู ชอบการคิดคำนวณ แฮ็พพิแมธทำให้ท่านเป็นครูดีที่เก่งคณิตศาสตร์ได้ทุกคน

Screenshot_3

การลงทุนของแฟรนไชส์

1.ค่า Franchise 70,000 บาท

2.ค่า Royalty Fee 20% ของรายได้จากค่าเล่าเรียนของนักเรียน 1 คน 1 เดือน

3.เงินทุนเริ่มต้น/สถานที่เปิดศูนย์ ที่เหมาะสมกับแต่ละศูนย์

การติดต่อแฟรนไชส์

บริษัท แฮ็พพิแมธ จำกัด 89/106 หมู่บ้านวิสต้า ปาร์ค

แจ้งวัฒนะ ถ.เลี่ยงเมืองปากเกร็ด ต.บางตลาด

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

081-855-2309

แผนที่

แผนที่

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : เว็บไซต์ happymath.co.th

แฟรนไชส์ Math Home

แฟรนไชส์ บ้านรักภาษา