More stories

  • in

    แฟรนไชส์ อิงลิช คอนเนอร์

    สถาบันสอนภาษาอังกฤษ English Corner เริ่มก่อตั้ง ในปี 2549 โดยทีมผู้บริหารชาวไทยที่สำเร็จทางการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก และมีความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษในรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน และมีอาจารย์ชาวต่างประเทศเป็นที่ปรึกษา โดยใช้ประสบการณ์ More