More stories

  • in

    แฟรนไชส์เมจิค เคย์

    เด็กในปัจจุบันที่เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นกำลังของชาติทั้งนั้น แต่เราจะพัฒนาให้เด็กเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่เล็ก เพราะโตมาอาจจะเป็นกำลังสำคัญที่มีความคิดสร้างสรรค์และการเป็นผู้นำที่แปลกใหม่แต่เป็นคนดี สิ่งที่เริ่มจากการพัฒนาเด More